Beijing(北京)
Shanghai(上海)
Xi’an(西安)
Hongkong(香港)
Guangzhou(广州)
Hangzhou(杭州)
Xiamen(厦门)
Qingdao(青岛)
Dalian(大连)
Guilin(桂林)
Suzhou(苏州)
Tianjin(天津)
Shenzhen(深圳)
Nanjing(南京)
Chongqing(重庆)
Chengdu(成都)
Kunming(昆明)
Guiyang(贵阳)
Wuhan(武汉)
Changsha(长沙)
Shenyang(沈阳)

Beijing(北京)
Shanghai(上海)
Xi’an(西安)
Hongkong(香港)
Guangzhou(广州)
Hangzhou(杭州)
Xiamen(厦门)
Qingdao(青岛)
Dalian(大连)
Guilin(桂林)
Suzhou(苏州)
Tianjin(天津)
Shenzhen(深圳)
Nanjing(南京)
Chongqing(重庆)
Chengdu(成都)
Kunming(昆明)
Guiyang(贵阳)
Wuhan(武汉)
Changsha(长沙)
Shenyang(沈阳)

to Trains ( - )

Departure
Duration